1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A., I/5.

+36 1 439 0670

Nyitvatartás: H-Cs 8:00-17:00, P 8:00-14:00

barbalics@kozjegyzo.hu

Közjegyző által vezetett nyilvántartások

Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY)

A hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. A hitelbiztosítéki nyilatkozat valósággal egyezőségéért, a nyilatkozatban szereplő adatok helyességéért a nyilatkozattevő felel.

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak a hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként nyilvántartásba vett személy (regisztrált felhasználó) és csak regisztrált felhasználóval szemben tehet. Hitelbiztosítéki nyilatkozat személyesen vagy képviselő útján tehető, ha a képviselő a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója. A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmező a közjegyző előtt a regisztrációs kérelmében közölt adatok valósággal egyezőségére és hitelességére vonatkozó úgynevezett azonossági nyilatkozatot tesz. Az azonossági nyilatkozat bármely közjegyzőnél megtehető, azt az eljáró közjegyző a nyilvántartásban rögzíti.

Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia; a képviselt a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójának tekintendő. E regisztráció bármely közjegyzőnél személyesen kérhető. Állandó képviselő lehet a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő, valamint az ilyen képviseletre meghatalmazott személy. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános (előre egyedileg meg nem határozott ügyekre kiterjedő) jelleggel, visszavonásig adja. 

https://mokk.hu/ugyfeleknek/HBNY-a-nyilvantartasrol.php

A közjegyző kezeli a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás által kiváltott Zálogjogi Országos Nyilvántartást (ZONY) és gépjármű zálognyilvántartást (GKZony) is, azokban törlést végezhet.

 

Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása (HÉVSZENY)

A nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását. A nyilvántartás – ellenkező bizonyításáig – közhitelesen tanúsítja, hogy az abba bejegyzett vagyonjogi szerződés fennáll. Harmadik személlyel, így a hitelezővel szemben csak akkor lehet rá hivatkozni, ha a szerződés a nyilvántartásban szerepel, vagy ha a házastársak (bejegyzett élettársak, élettársak) bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett [Ptk. 4:65. § (2) bek.]. A házassági vagyonjogi szerződésnek a nyilvántartásba történő bejegyzése iránti, továbbá a vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése iránti kérelmet a vagyonjogi szerződést megkötő felek személyesen – közösen – terjeszthetik elő a közjegyzőnél. A kérelemhez csatolni kell a vagyonjogi szerződést, illetve az annak módosításáról, törléséről, megszüntetéséről vagy megszűnéséről szóló okiratot.

A közjegyző illetékességét a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja, a Budapesten működő közjegyzők illetékessége a főváros egész területére kiterjed.

https://mokk.hu/ugyfeleknek/HEVSZENY.php

 

Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (ÉNYNY)

A nyilvántartásba történő felvételt az egynemű és külön nemű élettársak, mint kérelmezők közösen kérhetik, míg az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot bármelyik élettárs egyedül is kérheti. 

A közjegyző illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja, a Budapesten működő közjegyzők illetékessége a főváros egész területére kiterjed.

https://mokk.hu/ugyfeleknek/elettarsi-nyilatkozatok-nyilvantartasa.php

 

Végintézkedések országos nyilvántartása (VONY)

Lehetőség van végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás közjegyzői okiratba foglalására, illetve végintézkedés letétbe helyezésére is. Az ügyfél kérésére a végrendelet bekerülhet az országos számítógépes nyilvántartási rendszerbe, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet. A hagyatéki eljárás során ennek segítségével szerez tudomást az eljáró közjegyző a végrendelet meglétéről.

https://mokk.hu/ugyfeleknek/VONY.php