1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A., I/5.

+36 1 439 0670

Nyitvatartás: H-Cs 8:00-17:00, P 8:00-14:00

barbalics@kozjegyzo.hu

Egyéb Nemperes Eljárások

Hagyatéki eljárás

https://mokk.hu/ugyfeleknek/hagyateki-eljaras.php

Irodánk illetékessége hagyatéki ügyekben a Budapest III. kerületben április, augusztus, valamint december hónapban elhunyt lakosokra terjed ki.

 

Előzetes bizonyítás, és szakértő kirendelése

Előzetes bizonyításnak akkor van helye, ha a kérelmezőnek a bizonyíték beszerzéséhez jogi érdeke fűződik. Nincs helye azonban előzetes bizonyításnak, ha az ügyben polgári per vagy büntetőeljárás van már folyamatban. Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van.

https://mokk.hu/ugyfeleknek/elozetes-bizonyitas.php

Ha a kérelmező számára jelentős tény, vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelése kérhető. Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes főszabály szerint, akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye van, jogi személy kérelmező esetén a székhely a meghatározó, de az a közjegyző is illetékes lehet, akinek az illetékességi területén a szakértői vizsgálat tárgyát képező ingatlan fekszik vagy dolog található. Szakértői névjegyzék alapján igazságügyi szakértő, szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot, szakértői intézményt vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet rendelhet ki a közjegyző. A szakértő kirendelésének költségeit a kérelmező viseli.

https://mokk.hu/ugyfeleknek/igazsagugyi-szakerto-kirendelese.php

 

Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása

Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír semmissé nyilvánítása iránti eljárás lefolytatására is jogosult a közjegyző. Ebben az eljárásban a közjegyző az elveszett vagy megsemmisült értékpapír „pótlásához” nyújt segítséget. Az eljárást az értékpapírt vagy okiratot kiállító pénzintézetnél kell kezdeményezni. A pénzintézet által kiállított adatlap alapján a közjegyző hirdetményt bocsát ki, melyben felhívja az ismeretlen birtokost, hogy az értékpapírt a közjegyzőnél mutassa be. A hirdetményt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezeti elektronikus úton. Ha a hirdetményi határidő alatt az értékpapírt nem mutatják be, a közjegyző azt végzéssel semmissé nyilvánítja. Ezt követően kerülhet sor a pénzintézetnél a megsemmisített értékpapír vagy okirat pótlására.

https://mokk.hu/ugyfeleknek/ertekpapir-es-okirat-semmisse-nyilvanitasa.php

 

Közjegyző által elrendelt végrehajtás

A végrehajtási eljárás az azt megelőző peres, nemperes vagy okiratszerkesztési eljárástól teljesen elkülönülő önálló nemperes eljárás, és eljárásjogi szempontból nem az alapügy folytatása. 

https://mokk.hu/ugyfeleknek/vegrehajtas-elrendelese-kozjegyzo-altal-tajekoztato.php

A végrehajtható okirat nyomtatványok elérhetők a www.mokk.hu honlapon a https://mokk.hu/ugyfeleknek/papiralapu-urlapok.php menüpont alatt. 

A végrehajtás elrendelésének eljárási díjára fenntartott bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett: 10918001-00000111-38660002.

 

A közjegyzői pénzletéti eljárás

A közjegyzőnél történő letétbe helyezés a bírósági letét útján való teljesítés alternatívája, amennyiben annak feltételei fennállnak. A Ptk. 6:53. §-ának (1) bekezdése négy vagylagos feltételt támaszt a bírói vagy közjegyzői letéttel történő teljesítés helytállóságához: A kötelezett a pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági, illetve közjegyzői letétbe helyezés útján is teljesítheti, ha a) a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani; b) a jogosult a teljesítés helyén nem található; c) a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el; vagy d) a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük kezéhez teljesítsen. A jogszabály a kérelmező (letevő) lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez, székhelyéhez, vagy annak képviseletére hivatott szerv székhelyéhez (központi ügyintézés helye) köti a közjegyző illetékességét.

https://mokk.hu/ugyfeleknek/penz-ertektargy-es-ertekpapir-bizalmi-orzese.php

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése 

Azonos nemű személyek bejegyzett élettársi kapcsolatának megszüntetését végzi a közjegyző, amennyiben az élettársak azt befolyásmentesen, közösen kérik, és nincs olyan gyermek, akinek a tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek, valamint megegyeztek az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint a közös vagyon megosztása kérdésében. Az eljárásra az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmezők utolsó közös lakóhelye volt, vagy akinek az illetékességi területén a felek valamelyikének lakóhelye van. 

https://mokk.hu/ugyfeleknek/bejegyzett-elettarsi-kapcsolat-megszuntetese.php

 

A közjegyző előtti egyezségi eljárás

Keresetindítás előtt a közjegyzőtől polgári peres útra tartozó ügyben egyezségi kísérletre idézést lehet kérni. Az idézést kérő félnek a határnapot szóval is tudtára lehet adni. Közjegyző előtti egyezségi eljárásnak akkor van helye, ha legalább az egyik fél rendelkezik belföldi lakóhellyel (székhellyel), valamint az eljárás tárgyáról a felek szabadon rendelkezhetnek.

https://mokk.hu/ugyfeleknek/kozjegyzo-elotti-egyezsegi-eljaras.php

 

Hitelbiztosítéki nyilvántartáshoz kapcsolódó önálló nemperes eljárás:

Jogutódlás megállapítása a hitelbiztosítéki nyilvántartásban szereplő jogosult, vagy kötelezetti oldalon önálló nemperes eljárás.