1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A., I/5.

+36 1 439 0670

Nyitvatartás: H-Cs 8:00-17:00, P 8:00-14:00

barbalics@kozjegyzo.hu

Nyilatkozatok, Közjegyzői Okiratok

Közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat készítését elsődlegesen bankok, hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások illetve a bérbeadók kérik, megkötött hitel – illetve kölcsönszerződésekkel, valamint bérleti szerződésekkel kapcsolatban. A kötelezett azt követően teszi meg közjegyző előtt az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, miután megkötötte a magánokiratba foglalt szerződést. Amennyiben ilyen nyilatkozat elkészítését kéri, előzetesen szíveskedjen megküldeni a magánokiratot irodánk részére.

Ha a kötelezett a tartozását elismeri, a tartozás jogcíme nem változik meg, de a tartozását elismerő kötelezettet terheli annak bizonyítása, hogy tartozása az elismerő jognyilatkozat megtételének időpontjában nem vagy alacsonyabb összegben állt fenn, bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelésen vagy érvénytelen szerződésen alapult.

A meghatalmazás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat, melyben a meghatalmazó feljogosítja a meghatalmazottat, hogy nevében, képviseletében eljárjon, jognyilatkozatot tegyen, szerződést kössön.

Mesterséges megtermékenyítés (reprodukciós eljárás) esetén az élettársak az élettársi kapcsolat fennállásáról közokirati formában szükséges, hogy nyilatkozzanak.

Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezhet. Végrendelkezni csak személyesen lehet. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet. Aki vak, írástudatlan vagy olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásban érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet.

A személyesen eljáró végrendelkező a magánvégrendeletét nyíltan vagy a közjegyző által borítékba zárva letétbe helyezheti a közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. A letétbe helyezésről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, az átvett végrendeletet a jegyzőkönyvhöz kell fűzni. A közjegyző a végrendelet átvételéről a félnek elismervényt ad, és a végrendeletet elzárva őrzi. A közjegyző a végrendelet megőrzéséért felel.